مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SSD Corporate Cyber I - SSD Corporate Cyber I
2500 MB Space
100 % CPU (1 Core)
768 MB Physical Memory
2 GB Virtual Memory
25 Entry Process
Unlimited Traffic
Unlimited FTP Account
Unlimited Email Account
Unlimited Database MariaDB(MySQL) & PostGreSQL
Unlimited Subdomain
Unlimited Addon Domain
Unlimited Parked Domain
Railgun Cloudflare Include
CloudLinux OS
CageFS Include
SNI for SSL Support

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SSD Corporate Cyber II - SSD Corporate Cyber II
3072 MB Space
100 % CPU (1 Core)
768 MB Physical Memory
2 GB Virtual Memory
25 Entry Process
Unlimited Traffic
Unlimited FTP Account
Unlimited Email Account
Unlimited Database MariaDB(MySQL) & PostGreSQL
Unlimited Subdomain
Unlimited Addon Domain
Unlimited Parked Domain
Railgun Cloudflare Include
CloudLinux OS
CageFS Include
SNI for SSL Support

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SSD Corporate Cyber III - SSD Corporate Cyber III
3500 MB Space
100 % CPU (1 Core)
768 MB Physical Memory
2 GB Virtual Memory
25 Entry Process
Unlimited Traffic
Unlimited FTP Account
Unlimited Email Account
Unlimited Database MariaDB(MySQL) & PostGreSQL
Unlimited Subdomain
Unlimited Addon Domain
Unlimited Parked Domain
Railgun Cloudflare Include
CloudLinux OS
CageFS Include
SNI for SSL Support

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SSD Corporate Cyber IV - SSD Corporate Cyber IV
4000 MB Space
100 % CPU (1 Core)
768 MB Physical Memory
2 GB Virtual Memory
25 Entry Process
Unlimited Traffic
Unlimited FTP Account
Unlimited Email Account
Unlimited Database MariaDB(MySQL) & PostGreSQL
Unlimited Subdomain
Unlimited Addon Domain
Unlimited Parked Domain
Railgun Cloudflare Include
CloudLinux OS
CageFS Include
SNI for SSL Support

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.233.239.102) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution